Certyfikowany Mentor Kognitywny

Motywacja – Edycja Online

Już niedługo zaprezentujemy nowy zmodyfikowany i uaktualniony program szkolenia z mentoringu.

Nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już teraz, żeby być pierwszym / -ą, który /-a się dowie o nowych możliwościach zdobywania kompetencji mentoringowych.

Istnieje możliwość dofinansowania do szkolenia. Jesteśmy wpisani do Bazy Usług Rozwojowych pod numerem: już niebawem

Zapisz się / Rezerwuj miejscePowiadom mnie o nowym terminie

Opis szkolenia

Mentoring – Motywacja

Prezentujemy zmodyfikowany i uaktualniony program szkolenia z mentoringu w trzech nowych modułach: „Mentoring – Zasoby”, „Mentoring – Motywacja” oraz „Mentoring – Narzędzia”.

Prace Instytutu to ciągłe doskonalenie naszych programów i narzędzi, tak aby szły one z duchem czasu i zawierały najnowsze, potwierdzone odkrycia w zakresie neurodydaktyki. Nieustannie szukamy większej skuteczności i sprawdzonej efektywności. Ponadto na skutek zmian rynkowych i gospodarczych konieczne stało się zmodyfikowanie programów i metod mentoringowych. Pandemia nauczyła nas większej koncentracji na pracy samodzielnej, a także wykorzystywania współczesnych mediów – szkoleń i ćwiczeń online, spotkań, narad, szeroko pojętej komunikacji oraz prowadzenia sesji mentoringowych online. W ten sposób staliśmy się coraz bardziej skuteczni „na odległość” dostosowując modele mentoringowe do obecnej, złożonej sytuacji w firmach i organizacjach dostosowując je do modelu życia i pracy Polaków.

Oba programy dydaktyczne („Mentor – Zasoby” i „Mentor – Motywacja”) mają równoprawny charakter, choć zawierają odrębne treści i ćwiczenia. Oznacza to, żeby zapoznać się, i w praktyce ugruntować kognitywną wiedzę na temat mentoringu, należy skończyć oba moduły: „Mentoring – Zasoby” oraz „Mentoring – Motywacja”. Natomiast możliwie jest ukończenie tylko jednego z modułów a także dowolna kolejności ich realizacji. Forma online pozwala na wielokrotne zapoznawanie się z nagrywanymi modułami. Jednakże zajęcia są prowadzone online, na żywo z możliwością późniejszego wielkokrotnego odtworzenia. W czasie zajęć na żywo odbywają się również ćwiczenia praktyczne w podgrupach (w tzw. pokojach) pomiędzy uczestnikami, co sprzyja uczeniu i wymianie doświadczeń.

Moduł „Mentoring – Zasoby” skupia się na potencjałach i kompetencjach profesjonalnego mentora, a także na wzbudzaniu zasobów mentee (klienta mentoringu).

Moduł „Mentoring – Motywacja” odnosi się do ćwiczeń i działań edukacyjno-rozwojowych, w wyniku których mentor może wzbudzać skuteczne zaangażowanie oraz zaawansowaną motywację po stronie mentee.

Moduł „Mentoring – Narzędzia” zawiera wyłącznie sesje ćwiczeniowe poświęcone konkretnym narzędziom, technikom i modelom ćwiczeniowym w mentoringu. Jest modułem praktyczno – warsztatowym skoncentrowanym na poznawaniu i ugruntowywaniu praktycznego stosowania konkretnych narzędzi. W czasie każdej sesji koncertujemy się poznaniu i zostawaniu się jednego, maksymalnie dwóch narzędzi.

Moduł ten rekomendowany jest jako moduł mistrzowski do zrealizowania po ukończeniu wcześniejszych dwóch – „Mentoring – Zasoby” i „Mentoring – Motywacja” lub może być pomocny dla osób, które już ukończył poprzednie formy szkoleniowe z mentoringu w Bennewicz Instytu Kognitywistyki (BIK).

Czas trwania

Mentoring – Motywacja

 • Każdy z modułów składa się z dziewięciu czterogodzinnych sesji (godziny zegarowe), czyli łącznie z 48 godzin szkoleniowych + pracy własnej z czasem nieograniczonym na wykonanie testów + sesji superwizyjnej trwającej 4 godziny szkoleniowe, która przypada zazwyczaj pomiędzy sesjami 3 i 4 lub 6 i 7.
 • Oba moduły (Mentoring – Zasoby i Mentoring – Motywacja) łącznie to 96 godzin szkoleniowych zajęć warsztatowo-dydaktycznych online + 2 x po 4 godziny szkoleniowe superwizji dydaktycznych (czyli razem 104 godziny szkoleniowe) + praca własna z zadaniami domowymi.
 • Superwizje dydaktyczne są poświęcone omawianiu zadań i ćwiczeń, poszerzaniu wiedzy, wyjaśnianiu wątpliwości uczestników oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania
 • Moduł trzeci „Mentoring – Narzędzia” również realizowany jest w 9 sesjach (4 godziny zegarowe każda) łącznie 48 godzin warsztatowych + superwizja dydaktyczna (4 godziny warsztatowe), czyli łącznie 52 godziny szkoleniowe. Moduł ten może być realizowany samodzielnie, niezależnie od pozostałych modułów, a także pomocny jest dla osób które ukończył wcześniejsze kursy mentoringowe w BIK jako poszerzenie kompetencji mentoringowych w sferze praktyczno-narzędziowej.

Uczestnicy otrzymują:

Mentoring – Motywacja

 • Link do logowania na sesje online na żywo z wykładowcami-trenerami
 • Nagrania audio-video z każdej sesji
 • Materiały pdf z każdej sesji
 • Książki – Bennewicz M., Jera A., Złote zasady; Wydawnictwo Helion oraz tychże Mentoring. Zestaw narzędzi; Wydawnictwo Helion oraz Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne; Wydawnictwo Autobus i Kanapa – Coach & Couch
 • Test egzaminacyjny online do wypełnienia po każdym module
 • Zestaw ćwiczeń w pdf

Zaliczenie kursu

Mentoring – Motywacja

 • Każdy z modułów kursu zaliczany jest poprzez wypełnienie online dedykowanego testu
 • Po pomyślnym zaliczeniu testu uczestniczy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu modułu

Certyfikacja

Mentoring – Motywacja

 • W celu uzyskania certyfikatu „Certyfikowany Mentor Kognitywny – Bennewicz Instytutu Kognitywistyki” (CMK -BIK) (Certified Cognitive Mentor) (CCM – BIK) –  uczestnik:
  • odbywa oba moduły kursu mentora „Mentoring – Zasoby” oraz „Monitoring – Motywacja” w odstępnie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pierwszego kursu
  • zalicza pozytywnie dwa testy po każdym z modułów
  • wpłaca opłatę certyfikacyjną w wysokości 1850 złotych
  • przedstawia sesję mentoringową audio – video (zarejestrowaną za zgodą klienta na platformie zoom online) w oparciu o jedną z poznanych technik, a następnie dokonuje autofeedbacku w formie pisemnej lub audio – video według określonych przez instytut kryteriów oraz przedstawia obronę swojej sesji na spotkaniu online na żywo wobec superwizorów, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od pozytywnego zdania ostatniego testu

Certyfikacja „Master”

Zawiera wszystkie składowe jak certyfikacja CMK – BIK a ponadto konieczne jest ukończenie modułu „Mentoring – Narzędzia” i pozytywne zaliczenie testu ze znajomości i zastosowania wszystkich prezentowanych na kursie narzędzi. Certyfikacja master potwierdza wysokie kompetencje profesjonalne mentora oraz znajomość praktyczną kluczowych technik dla mentoringu kognitywnego.

Uczestnicy otrzymują certyfikat: „Certyfikowany Kognitywny Mistrz Mentoringu – Poziom mistrzowski – Bennewicz Instytutu Kognitywistyki (Certified Master Cognitive Mentor – Master Level)” (CMCM – ML – BIK)

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Tydzień pierwszy (3 moduły)

Mentoring – Motywacja

Sesja 1. Wykorzystanie modelu „Góra Lodowa” w mentoringu

 • Sto Map do Celu – ćwiczenie i model integrujący zasoby uczestnika
 • Model „Góra Lodowa” jako kognitywny opis złożonej osobowości człowieka
 • Osadzenie ról życiowych i biznesowych w modelu „Góra Lodowa”
 • Poziomy motywowania w modelu „Góra Lodowa” – od czego zależy motywacja i jej rodzaje
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 2. Praca na zasobności – usuwanie blokad mentee

 • Model „Góra Lodowa” w podejściu projektowym
 • Model „Góra Lodowa” w podejściu do całości organizacji
 • Koncepcja „ciemnego bloku”, czyli braku zasobności w mentoringu
 • Usunięcia „ciemnego bloku” jako praca przy odzyskiwaniu zasobności mentee
 • Praca na rolach symetrycznych w modelu „Góra Lodowa”
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 3. Motywacja i zmiana jako odejście do schematów

 • Dwa rodzaje rzeczywistości – jak pracować z subiektywnością mentee?
 • Kiedy poprzestać na motywowaniu podstawowym mentee?
 • Jak motywować niezmotywowanych lub kontrsugestywnych mentee?
 • Motywacja lidera – od czego zależy skuteczność lidershipu?
 • Matryca Wzorzec/Adaptacja/Traf/Zmiana jako model dynamiki zmiany
 • Od jakich czynników zależy zmiana osobista i rozwój mentee?
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Tydzień drugi (3 moduły)

Mentoring – Motywacja

Sesja 4. Wykorzystanie archetypów w mentoringu

 • Jak pracować z ekspresją emocji w mentoringu?
 • Wpływ emocji na postawy mentee
 • Pojęcie archetypu – archetyp jako fundament nieświadomych obszarów osobowości
 • Jak pracować z wykorzystaniem archetypów?
 • Emocja, myślenie i archetypy – trzy warstwy budujące postawę mentee
 • Jak uwalniać się od emocjonalnej presji niechcianych emocji – most pomiędzy myśleniem i fizycznością
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 5. Postawy osobowościowe i zarządzenie nimi w mentoringu

 • Typy postaw i zarządzanie postawami w mentoringu
 • Modele postaw w relacjach – jak ludzie budują kontakt i komunikację interpersonalną
 • Orientacja w czasie i przestrzeni jako predykat zmiany
 • Wykorzystanie różnych modeli osobowości w mentoringu
 • Jak pracować w różnymi postawami i osobowościami – dostosowanie i przewodzenie
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 6. Praca z przekonaniami w mentoringu

 • Przekonania jako bazowe struktury wpływające na postawy mentee
 • Mechanizm powstawanie i oddziaływania przekonań na codzienność mentee
 • Behawioralno – poznawcze podejście do przekonań i jego wykorzystanie w mentoringu
 • Poznawcze podejście do przekonań – pytania proaktywne w mentoringu
 • Praca na zasobach mentee
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Tydzień trzeci (3 moduły)

Mentoring – Motywacja

Sesja 7. Praca z przekonaniami w mentoringu cz.2

 • Pojęcie „przekonania ograniczającego” lub „hamującego” rozwój mentee
 • Na czym polega hamujący wpływ myślenia?
 • Metody uchylania przekonań ograniczających
 • Osobisty autoportret a zmiana przekonania
 • Jak zmienić osobisty autoportret zbudowany na przekonaniach blokujących
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 8.  Siła woli w mentoringu

 • Zastosowanie metody „work” w mentoringu na podstawie metody Byron Katie
 • Siła woli i jej wykorzystanie w mentoringu
 • Od czego zależy siła woli i co ją blokuję?
 • Jak wzmacniać siłę woli?
 • Kanon siły woli. Jak działać w oparciu o motywację i determinację wewnętrzną mentee?
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback

Sesja 9. Narzędzia life mentoringu i praca ze stresem

 • Pojęcie stresu skumulowanego i przeciążenia w mentoringu
 • Ryzyko wypalania i przeciążenia jako blokada motywacji
 • Jednostki Życiowych Zmian – czyli jak pracować w life monitoringu w kontekście osobistego przeciążania stresem?
 • Jak pracować nad zmianą kontekstu negatywnych doświadczeń w life mentoringu?
 • Pytania rozwoju – krok do zmiany nastawienia wobec przeszłych i przyszłych doświadczeń mentee
 • Ćwiczenia praktyczne pomiędzy uczestnikami, wnioski i feedback
 • Podsumowanie modułu i wnioski końcowe

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie