Regulamin serwisu

Klauzula informacyjna

Poniżej przedstawiamy Regulamin serwisu wraz z klauzulą informacyjną serwisu instytutbennewicz.pl będącego własnością Instytut Kognitywistyki M. Bennewicz i Wspólnicy Spółka Jawna.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Wersja 1 z dnia 09.05.2022

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu i jednocześnie Współadministratorami danych osobowych są:a) Fundacja Bennewicz Instytut Kognitywistyki z siedzibą w Markach (05-270) przy ul. Elektryków 5 lok. 5, NIP 1251731983
  b) INSTYTUT KOGNITYWISTYKI M. BENNEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Markach, ul. Elektryków 5/5, NIP 5242804880zwani dalej BIK (na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu danych osobowych).
 2. Więcej o danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony, aby Państwo mogli bezpiecznie dokonać zakupów oferowanych przez BIK usług (szkolenia, warsztaty, webinary) oraz uczestniczyć w bezpłatnych wydarzeniach online.

§1
Wyjaśnienie pojęć

 

 1. „Klient” – osoba fizyczna, prawna i jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. „Konsument” – osoba fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. „Przedsiębiorca” ­- osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 4. „Reklamacja” – wszelkie roszczenia przysługujące Klientowi na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez BIK.
 5. „Strona www” – https://instytutbennewicz.pl/ wraz ze wszystkiem podstronami.
 6. „Usługa” – szkolenia, kursy i webinary odpłatne i nieodpłatne, organizowane przez BIK, szczegółowo opisane na stronie www.
 7. „Usługa elektroniczna” ­ usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm.)
 8. „Usługobiorca” -­ podmiot korzystający z usługi elektronicznej świadczonej za pośrednictwem strony www i innych narzędzi .

§2
Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne, jakie należy spełnić, aby skorzystać z Usług oferowanych przez BIK, to posiadanie:
  a) podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  b) przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla, Safari itp), która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  c) konta pocztowego e-mail, które przyjmie plik do 10 MB.
 2. BIK nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

 

§3
Proces zakupu

 1. Klient wyraża zainteresowanie zakupem Usługi, poprzez wypełnienie Formularza na stronie www lub poprzez wzięcie udziału w Usłudze (dotyczy bezpłatnych Usług) akceptując jednocześnie Politykę prywatności i plików cookies oraz niniejszy Regulamin.
  1. Dane jakie Klient podaje przy wypełnianiu Formularza kontaktowego to:
   a) imię i nazwisko
   b) adres e-mail
   c) numer telefonu
 2. Klient nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym. Jednak ze względu na konieczność kontaktu i potwierdzenie zapisu (Usługa odpłatna), podanie danych jest pożądane.
 3. BIK nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 4. W przypadku Usługi odpłatnej, BIK kontaktuje się z Klientem i potwierdza zapis na Usługę.
 5. Klient podpisuje Umowę z BIK o przeprowadzenie Usługi.
 6. Klient dokonuje płatności za Usługę na konto bankowe BIK.
 7. Koszty przelewu ponosi Klient.
 8. BIK wystawia fakturę elektroniczną w formacie pdf.
 9. Po zakończeniu Usługi oraz oraz zdaniu testu z wynikiem pozytywnym, Klient otrzymuje Zaświadczenie o zakończeniu kursu wraz z Certyfikatem.
 10. Jeśli zrealizowanie Usługi nie będzie możliwe, BIK poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji poprzez przesłanie wiadomość na adres e-mail i/lub telefonicznie. Jeśli płatność została już zrealizowana, a Usługa nie zostanie przełożona na inny termin, Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków.

 

§4
Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje (dotyczy usług odpłatnych)

 1. Niestety, w zakresie zakupu Usługi BIK, Klient nie ma prawa odstąpienia od umowy, bowiem prawo do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, w terminie 14 dni nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  – o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  – o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  (art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 2. O zwrot wpłaconych środków Klient może ubiegać się wyłącznie gdyby Usługa nie została zrealizowana ze strony BIK.
 3. BIK stosuje Procedurę reklamacji zgodnie z treścią poniżej.
  a) Zgłoszenie reklamacji ze strony Klienta należy kierować na adres mailowy biuro@instytutbennewicz.pl w tytule wpisując: ‚Reklamacja.’
  b) Przyjmowane będą tylko reklamacje zgłoszone z adresów mailowych Klientów podane przy rejestracji na Usługę (Formularza kontaktowy).
  c) Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Klienta,
  b) nazwę usługi
  c) przedmiot reklamacji
  d) okoliczności reklamacji
  e) swoje żądania.
 5. BIK rozstrzyga reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przekazywane Klientowi w formie mailowej.
 7. Klientowi przysługuje prawo odwołania od decyzji reklamacyjnej w ciągu 14 dni od uzyskanej odpowiedzią wskazując swoje stanowisko w sprawie.
 8. BIK rozpatrzy odwołanie w ciągu 14 dni kalendarzowych.
 9. W przypadkach spornych i nierozstrzygniętych o rolę mediatora proszony jest akredytowany superwizor zewnętrzny.

 

§1
Prawa autorskie

 1. Usługi oferowane przez BIK jak i wszystkie zamieszczone na stronie www jak i w social mediach prowadzonych przez BIK, treści, zdjęcia, teksty itd., podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient poprzez udział w Usłudze nie nabywa jakichkolwiek praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas realizowania Usługi.
 3. Rozpowszechniania, zwielokrotnianie, a także powielanie, kopiowanie, przerabianie, udostępnienie, dystrybucja w jakiejkolwiek formie i miejscu i za pomocą jakichkolwiek środków szkoleń, programu szkoleń, materiałów szkoleniowych lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, jest zabronione, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie.

 

 

§7
Postanowienia końcowe

  1. Regulaminy zastępują wszystkie słowne ustalenia między stronami.
  2. Tytuły poszczególnych sekcji mają charakter pomocniczy i wrazie wątpliwości uważa się, że wszystkie zapisy znajdują zastosowanie do każdej Usługi, czy Wydarzenia.
  3. Regulaminy mają odpowiednie zastosowanie do każdego rodzaju Usługi.
  4. Regulaminy obowiązuję wszystkich, w okresie jego trwania, po jego zakończeniu oraz przed jeśli znajdują zastosowanie.
  5. Moment wniesienia opłaty i/lub moment stawienia się w miejscu Wydarzenia (w tym online), oznacza bezwzględną akceptację zasad wyrażonych tymi Regulaminami (bez wymaganego podpisu).
  6. W razie stwierdzenia nieważności, bezprzedmiotowości lub bezskuteczności niektórych postanowień niniejszych Regulaminów, przed kompetentny organ państwowy, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W takiej sytuacji, w miejsce nieważnych postanowień, wejdą w życie inne, ważne postanowienia, zgodnie z pierwotnym zamysłem.
  7. BIK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminów jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa.
  8. Dla Klientów biorących udział w Usłudze, obowiązującym jest zawsze Regulamin ważny w dniu jego akceptacji i/lub wniesienia jakiejkolwiek opłaty za Usługę.
  9. Wszelkie spory wynikłe w związku z organizacją Usługi oraz z Regulaminu, będą rozpatrywane na drodze polubownej. W razie niedojścia do porozumienia w ciągu 30 dni od pierwszego pisemnego (mailowego) zgłoszenia nieprawidłowości przez jedną ze stron, w taki sposób, w którym druga strona mogła zapoznać się z treścią roszczenia, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie Sądowi powszechnemu, właściwemu dla siedziby powoda.
  10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
  11. Niniejszy Regulamin jest wyłączną własnością BIK. Zakazuje się jakiegokolwiek powielania, przerabiania, kopiowania, udostępniania na wszelkich polach eksploatacji i w każdym zakresie geograficznym.
Call Now Button+48 667 951 750