Certyfikowany Coach Kognitywny
Edycja online

Certyfikowany Coach Kognitywny

edycja JESIEŃ 2024

07.10 – 06.12.2024

Dowiedz się więcej

Certyfikowany Coach Kognitywny

Zawodowy Kurs Certyfikowany Coach Kognitywny realizowany w Instytucie w formule online, to zaawansowany program łączący praktyczną skuteczność z najnowszą wiedzą kognitywistyczną.

Instytut Kognitywistyki, jako jeden z nielicznych w Polsce, prezentuje szeroką ofertę szkoleń opartych na praktyce i dowodach naukowych w nurcie kognitywnym. Obejmujemy swoimi zainteresowaniami zarówno osobisty rozwój jednostki, jak i szkolenia zawodowe z coachingu, mentoringu, socjoterapii. Od wielu dekad tworzymy pionierskie, nowoczesne programy obejmujące szeroki zakres tzw. kompetencji miękkich, psychologicznych, komunikacyjnych, relacyjnych w oparciu o kognitywistykę.

Szereg firm szkoleniowych i szkół odwołuje się lub wykorzystuje programy stworzone przez Macieja Bennewicza oraz Instytut Kognitywistyki. Programy te stanowią także element kształcenia coachingowego na studiach podyplomowych kilku uczelni.

Z jakiego powodu Kogniwistyka?

Podejście kognitywistyczne jest podejściem interdyscyplinarnym. Obejmuje aktywność człowieka zarówno, jako osoby społecznej, lecz również emocjonalnej. Opracowane przez Instytut techniki coachingowe, mające podłoże behawioralno-poznawcze uruchamiają neuroplastyczność mózgu. Uznawane są obecnie w światowej psychologii za najbardziej efektywne w rozwoju osobistym oraz w treningu zaawansowanych kompetencji.

 

Spójny program kursu coachingowego opracowany został na bazie 25-letniej praktyki w biznesie oraz 37- letniej pracy w obszarach terapii i edukacji przez Macieja Bennewicza, autora ponad 20 publikacji i książek z dziedziny coachingu, mentoringu oraz rozwoju osobistego, a także przez Annę Jera działającą od ponad 15 lat w obszarze szkoleniowym, współautorkę licznych książek  z dziedziny neuroedukacji.

Jako uczestnik otrzymasz:

loading='lazy'

Ponad 40 wszechstronnych ćwiczeń oraz technik do pracy z klientami oraz spójny model coachnigowy oparty na najnowszej wiedzy kognitywistycznej

loading='lazy'

Udział w sesjach online na żywo z wykładowcami wraz z modułem warsztatowym

loading='lazy'

Dostęp do nagrań video oraz modułu warsztatowego z każdej sesji wykładowej i narzędziowej

loading='lazy'

Materiały wiedzowe pdf z każdej sesji

loading='lazy'

Indywidualne zadania domowe, które będą wzmacniać proces Twojej nauki

loading='lazy'

Materiały dodatkowe, poszerzające wiedzę w wersji webinarów offline

loading='lazy'

Grupowe zadania o charakterze poznawczym i dyskusyjnym

loading='lazy'

Zestaw poznanych technik i ćwiczeń w pdf

loading='lazy'

3 książki:

„Podręcznik Coaching i mentoring w praktyce” Macieja Bennewicza stosowany także na uczelniach.

Nowe rozszerzone wydanie uwzględnia najnowsze trendy w edukacji dorosłych

„Coaching. Złote zasady” autorstwa Macieja Bennewicza oraz „Coaching. Zestaw narzędzi” autorstwa Macieja Bennewicza i Anny Jera

Kalendarz spotkań online EDYCJA JESIEŃ 2024

CZAS TRWANIA KURSU

30 dni wykładowych

SYSTEM ZAJĘĆ

Online

Korzyści, które zyskujesz

Najwyższy poziom umiejętności w zawodzie coacha
Fundament do podjęcia samodzielnej aktywności coachingowej w zakresie coachingu indywidualnego w obszarach soul, life i business
Wzmocnienie kompetencji osobistych efektywnego modelu coachingowego
Praktyczną znajomość technik i ćwiczeń do wykorzystania w rozwoju potencjału osobistego klientów
Praktyczną znajomość technik i ćwiczeń do wspierania rozwoju personelu w organizacjach biznesowych
Zdolność trafnego analizowania sytuacji społecznych i psychologicznych

Kompetencje, które uzyskasz

Praktykę w stosowaniu narzędzi kognitywnych w pracy z drugim człowiekiem, w modelu interdyscyplinarnym i multikompetencyjnym (kognitywność w praktyce)
Fundament osobistej, etycznej postawy coacha, moderatora i facylitatora zmian biznesowych i osobistych u swoich klientów
Zdolność rozpoznawania typu postawy coachee i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
Zdolność rozpoznawania typu postawy coachee i dostosowywania własnego stylu komunikacyjnego do osoby klienta
Umiejętność motywowania klienta do realizowania własnych celów obliczu zmiany
Umiejętność analizowania systemu zachowań, przekonań i wartości klienta oraz pracy rozwojowej w kierunku realizacji postawionych celów
Zdolność efektywnego łączenia aspektów Soul, Life & Business w coachingu z uwzględnieniem aspektów duchowości ( w odniesieniu do indywidualnej misji i wizji klienta) oraz podejścia holistycznego (całościowej koncepcji człowieka)
Sprawność w używaniu narzędzi i technik z zakresu business i life coachingu
Zdolność do projektowania przebiegu sesji coachingowych na potrzeby klienta coachingu
Wyszkolenie w zakresie samodzielnego budowania i projektowania przebiegu sesji coachingowych oraz skutecznego kreowania rozwiązań w sytuacjach nietypowych

Łączny czas trwania 132 h łącznie, w tym:

30 modułów 3h dziennie

realizowanych na żywo w godz. 18:00 – 21:15 od poniedziałku do piątku – łącznie 90 h w 30 spotkaniach;

Superwizja grupowa – przygotowanie do egzaminu

3h

16 zadań domowych

na każde zadanie ok. 90 minut

Egzamin teoretyczny

90 minut

Egzamin praktyczny

30 min. sesja z klientem oraz 1h na analizę i wypełnienie karty autofeedbecku

Kurs będzie prowadzony metodą 30 interaktywnych, trzygodzinnych spotkań online z wykorzystaniem narzędzi i technik coachingowych.

 

W trakcie spotkań online Uczestnik przećwiczy poznany materiał w podgrupach (w parach lub trójkach) w wirtualnych pokojach.

 

Wszystkie spotkania będą zakończone obowiązkowymi zadaniami domowymi, w czasie których Uczestnik przećwiczy odpowiednie partie materiału i dedykowane techniki.

Każda partia materiału szkoleniowego jest osadzona w praktycznym narzędziu coachingowym. W ten sposób uczestnik zapozna się z ponad 40 technikami (narzędziami) do pracy coachingowej. Większość z nich zostanie praktycznie przećwiczona.

 

Uczestnicy otrzymają również zestaw narzędzi i technik coachingowych oraz sprawdzone algorytmy postępowania w określonych sytuacjach coachingowych (książki, prezentacje pdf, nagrania ze modułów szkolenia online, webinary rozszerzające do zapoznania offline – dostępne na naszej platformie po zalogowaniu).

Każda sesja online na żywo trwa 3 godziny zegarowe. Łączy w sobie elementy wykładowe i warsztatowe.

Wierzymy w Bennewicz Instytut Kognitywistyki, że wysokie kompetencje rodzą się z konglomeratu teorii i praktyki. Z tego powodu, dążąc do maksymalizowania praktyki zapraszamy Uczestników kursu do grupy na WhatsApp, która spełnia kilka zadań:
– umożliwia pozostawania w kontakcie z Uczestnikami
– umawianie się na dodatkowe ćwiczenia
– zadawanie pytań prowadzącym do poznanego/ćwiczonego materiału.

 

Elastyczny i dynamiczny proces szkoleniowy

Poszczególne elementy wiedzowe i warsztatowe w toku procesu edukacyjnego i grupowego mogą ulec zmianie lub modyfikacji. Również ich kolejność i dobór poszczególnych narzędzi (ćwiczeń).

Wykładowcy – superwizorzy prowadzący zajęcia zawsze podążają za procesem indywidualnym i grupowym. Oznacza to, że ważniejsze niż sztywne, formalne założenia programowe, są aktualnie przeżycia i doświadczenia członków szkolonej grupy. W związku z tym niektóre elementy wykładowe i warsztatowe mogą być zmieniane, w szczególny sposób akcentowane, poszerzane lub pogłębiane a inne zmniejszane ze względu na żywą tkankę psychologiczną i społeczną procesu edukacyjnego.

Możliwa jest również zmiana kolejności tematów i poszczególnych ćwiczeń. W toku prac naukowo-badawczych Bennewicz – Instytutu Kognitywistyki pojawiają się również nowe treści i nowe, dotąd niepublikowane techniki, które mogą znaleźć swoje miejsce w programie aktualnego kursu. Rozwój współczesnych nauk kognitywistycznych jest tak dynamiczny, że niemal każdy miesiąc przynosi, nowe, rewelacyjne odkrycia i metody, które, po przetestowaniu, często włączamy do aktualnych programów szkoleniowych.

Proces edukacyjny, do którego zapraszani są uczestnicy to również proces rozwojowy, psychologiczny i duchowy. Dlatego każdy kurs przebiega nieco inaczej, gdyż każda grupa doświadcza procesu w inny sposób oraz inne potrzeby akcentuje. Podobnie poszczególni Uczestnicy kursu. W trosce o ten unikatowy, zindywidualizowany proces wykładowcy na bieżąco dostosowują zajęcia do potrzeb uczestników. Nie korzystamy z „gotowców” i schematycznych szablonów postępowania!

Każdy moduł online zawiera 5 sesji na żywo trwających 3 godziny zegarowe oraz webinary rozszerzające do zapoznania offline (ok.3 h w tygodniu):

Pojedyncza sesja online zawiera zazwyczaj (chyba że któryś z elementów procesu grupowego zdominuje sesję) :

 • Nową wiedzę (wykład i warsztat online)
 • Ćwiczenie (technikę lub techniki) wynikające z danego obszaru wiedzy
 • Modelową demonstrację ćwiczenia
 • Ćwiczenie warsztatowe w parach lub w trójkach (w pokojach wirtualnych) na podstawie demonstracji, z podziałem na role (coach – coachee – konduktor)
 • Sesję pytań i odpowiedzi online

W module tygodniowym znajdą się również:

 • Zadania domowe grupowe lub indywidualne odwołujące do poznanej wiedzy online oraz do modułów wiedzy w webinariach (do odtworzenia offline)
 • Materiały obowiązkowe rozszerzajcie w postaci webinariów do odsłuchania offline
 • Test online podsumowujący wiedzę i ćwiczenia zawarte w module tygodniowym.

Program szkolenia

Moduł I – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „Rzeczywistość z nowej perspektywy”

 • Główne zagadnienia:
  • Kontrakt coachingowy i definicja coachingu na tle innych metod.
  • Coaching kognitywny. Na czym polega kognitywistyczne podejście do coachingu? Zasady kanoniczne w coachingu kognitywnym.
  • Matryca Edukacyjna jako model identyfikacji potrzeb edukacyjnych i zakresu działania z klientem.
  • Znaczenie osobistej mapy percepcyjnej człowieka. Złudzenia wynikające z osobistej mapy percepcyjnej. Jak radzić sobie z nieuniknionymi zniekształceniami poznawczymi?
  • Zjawisko przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Czym jest i z czego wynika? Jak zarządzać przeniesieniem i przeciwprzeniesieniem?
  • Role transakcyjne odgrywane przez całe życie. Wewnętrzne dziecko oraz pragnienie opieki ze strony dorosłych. Role dojrzałe – dorosły i rodzic.

Moduł II – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „W drodze od celu do efektu”

 • Główne zagadnienia:
  • Zasady ustalania trafnych celów. Rama celu i rama problemu. Różnica między celem i efektem. Coachingowa ekologia celu.
  • Miary celów, czyli jak trafnie dobierać zasoby do zamiarów? Rodzaje miar.
  • Diagram celu i efektu jako podstawowe narzędzie kontroli projektu. Szacowanie ryzyka w projekcie z wykorzystaniem diagramu.
  • Praca z dylematem. Określenie dylematu – jego przyczyn i kierunków dążenia. Klient pomiędzy skrajnymi wyborami – jak pracować w sytuacji dylematu?
  • Praca jakościowa na przykładzie sukcesu Toyoty. Wykorzystanie cyklu W. Deminga w coachingu jako element pacingu (dostrojenia). Leading, czyli przewodzenie w coachingu.
  • Zasoby oraz ich identyfikacja na poziomie celu. Dobra zmiana “just in time”, czyli jak wykorzystać modele Kaizen? Kaizen przepływu i kaizen procesu.
  • Neurofizjologiczne systemy napędowe w służbie procesów poznawczych. Cele klienta w kontekście neurofizjologii.

Moduł III – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „Komunikacja międzyludzka i skuteczne komunikowanie się”

 • Główne zagadnienia:
  • Komunikacja jako gra pomyłek. Błędy percepcyjne a przekłamania komunikacyjne. Czym są kanały percepcyjne oraz jak je wykorzystujemy? Jak unikać pomyłek komunikacyjnych?
  • Kontrsugestywność – proaktywność – dwa rodzaje postaw systemowych w relacjach. Jak rozmawiać z osobą kontrsugestywną i proaktywną?
  • Trzy pętle indukcyjne w komunikacji oraz ich wpływ na porozumiewanie się.
  • Siła woli jako element wzbudzający motywację. Co wzmacnia siłę woli? Co osłabia siłę woli? Jak podbudowywać czynniki wolicjonalne?
  • Świadomość zmysłów i emocji w komunikowaniu się. Komunikacja z własnymi potrzebami – ciało jako komunikator – ciało zna odpowiedź.
  • Zasady feedbacku w coachingu. Pytania coachingowe. Rodzaje pytań coachingowych.
  • Software naszej osobowości. Tendencje osobowościowe, jak je wychwytywać? Praca z tendencjami.

Moduł IV – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „W głąb Góry Lodowej. Komplementarny model osobowości.”

 • Główne zagadnienia:
  • Rodzaje rzeczywistości. Rzeczywistość Pierwszego i Drugiego stopnia. Rodzaje uwagi – Pierwsza i Druga Uwaga. Od uważności do roli obserwatora.
  • Świadomość i nieświadomość jednostki. Nieświadomość zbiorowa i jej znaczenie w coachingu. Proces psychologiczny i jego wpływy na osobistą zmianę (Deep Process & External Process). Doświadczenie samoświadomości.
  • Góra lodowa – model interdyscyplinarny. Poziomy Góry Lodowej – rozwój i znacznie koncepcji. Wszechstronne wykorzystanie modelu. Zaawansowana praca coachingowa z zastosowaniem Góry Lodowej.
  • Koncepcja „ciemnego bloku” oraz archetypowego „cienia”. Kiedy poprzestać na motywowaniu podstawowym?
  • Archetypowe pozycje osobowości. Znaczenie Animy i Animusa. Persona i Maska oraz ich konsekwencje osobowościowe. Archetyp cienia.
  • Integracja cienia i praca z ciemnym blokiem. Twórczy powrót do źródła blokad i traum dziecięcych jako integracja osobowości na wyższym poziomie samoświadomości.

Moduł V – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „Przekonania jako software osobowości”

 • Główne zagadnienia:
  • Czym są przekonania? Przekonania jako software osobowości. Od koncepcji wzrostu świadomości do podejścia behawioralno-emotywnego. Czy byt kształtuje świadomość, czy też jest odwrotnie – świadomość kształtuje jakość życia?
  • Przekonanie jako echo reakcji cieniowej. Projekcje i lustra relacji jako mechanizm „ślepoty percepcyjnej” w reakcji na cień.
  • Jak odróżnić przekonania od stwierdzeń, od opisu rzeczywistości i od reakcji psychofizycznych?
  • Pakietowy system przekonań i jego konsekwencje. Kontekstowe znaczenie przekonań.
  • Identyfikacja przekonań osobistych. Jak rozpoznawać przekonania blokujące lub hamujące? Praca z przekonaniami.
  • Uchylenie przekonania blokującego z wykorzystaniem dedykowanych technik. Zwornik przekonań i zmiana struktury zwornika. Przeramowanie treści przekonania w odniesieniu do kontekstu społecznego.

Moduł VI – 5 sesji (15 h) + webinary offline (ok. 3 h)

Temat tygodnia: „Od pragnienia szczęścia do well-being”

 • Główne zagadnienia:
  • Więźniowie paradygmatu – czym jest dogmat a czym paradygmat i jak wpływają na nasze poglądy i wzorce?
  • Life coaching i dążenie do szczęścia. Pułapki poznawcze związane z pojęciem szczęścia. Czynnik budujące trwałe poczucie szczęścia jako zasobność i spójność wewnętrzna. Czym różnią się pechowcy i szczęściarze?
  • Tworzenie zasobności w oparciu talent. Nowa koncepcja talentu jako echo taoistycznej predestynacji. Jak rozpoznawać talent – jak wykorzystywać predestynację w życiu codziennym?
  • Gratyfikacje i model High Hedonic Quality. Od umysłu inżyniera do umysłu architekta.
  • Koncepcja stanu flow. Czarne i białe flow. Wokół kluczowych pojęć dotyczących zasobności (sens, talent, optymizm oraz siła, empatia i radość).
  • Teoria dobrostanu. Czym jest dobrostan i jak się przejawia? Czynniki tworzące dobrostan. Autoreinterpretacja doświadczenia jako klucz do well-being.
  • Soul coaching jako dążenie do spójności. Budowanie osobistej koherencji – połączenie procesu psychologicznego, społecznego i osobistej spójności

Certyfikowany Coach Kognitywny

Zdobądź certyfikat, który potwierdzi Twoje kompetencje i wyróżni Cię na rynku pracy!

Egzamin po odbyciu kursu zawodowego

01Część teoretyczna

Test wielokrotnego wyboru (online, ok. 90 min.)

02Część praktyczna

Nagranie z przeprowadzonej z klientem sesji trwające ok. 30 minut, która następnie podlega samoocenie Uczestnika (całość egzaminu ok. 90 min.). Uczestnik otrzyma kartę auto feedbeck`u na podstawie którego będzie mógł dokonać autoanalizy przeprowadzonej sesji. Autoanaliza w formie pisemnej (online) jest integralna częścią egzaminu praktycznego. Uczestnik zostanie do niej przygotowany, w czasie zajęć.

Certyfikat w wersji angielskiej: zobacz

Poznaj trenerów

ANNA ALABAMA JERA

Prezeska Fundacji Bennewicz Instytut Kognitywistyki, dyrektorka programowa w Instytucie Kognitywistyki, trenerka kognitywna, mentorka, coacherka, socjoterapeutka, superwizorka.

Od ponad piętnastu lat prowadzi sesje indywidualne i grupowe, specjalizuje się w mentoringu, coachingu indywidualnym i grupowym, a także w procesach wspierających zdrowienie i rozwój osobisty w formule kognitywnej.

MACIEJ BENNEWICZ

Menedżer, trener i wykładowca kognitywny, superwizor, socjolog ze specjalizacją z psychologii, socjoterapeuta, artysta plastyk, ilustrator.

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, organizacji kształcącej zawodowych mentorów, coachów, menedżerów. Autor licznych artykułów i uznanych za kanoniczne, poradników na temat coachingu.

11 990 zł brutto

CERTYFIKOWANY COACH KOGNITYWNY

EDYCJA JESIEŃ

7.10.24 – 6.12.24

Cena zawiera 30 dni wykładowych

online

Zapisz się na kurs

WYBIERZ TERMIN

  FAQnajczęściej zadawane pytania

  Czy muszę być obecny/obecna na wszystkich zajęciach online na żywo?

  Nie ma takiej konieczności. Sesje online wraz z częścią warsztatową są nagrywane i można je w każdej chwili odtworzyć. Można również wracać do nagrań wielokrotnie. Część materiału rozszerzającego została przygotowana wcześniej i można z niego korzystać offline w dowolnym czasie.

  Czym różni się coaching kognitywny od innych podejść coachingowych?

  Klasyczne podejścia coachingowe czerpią z, nieco już przestarzałych, modeli rodem z neurolingwistycznego programowania, uznawanego za podejście nienaukowe a niekiedy nawet za nieetyczne w obszarze stosowanych metod manipulacyjnych. Tymczasem Kognitywistyka to nauka nauk, multidyscyplinarne podejście oparte na sprawdzanych dowodach naukowych i potwierdzonych co do skuteczności, narzędziach neurodydaktycznych.

  Nie jestem psychologiem z wykształcenia – czy mogę być coachem kognitywnym?

  Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem metod neurodydaktycznych w sposób sprzyjający poznawaniu i rozumieniu prezentowanych zagadnień przez Uczestników. Kluczowe techniki i ćwiczenia zostają przećwiczone a tym samym praktycznie zapoznana przez Uczestników. Wykładowcy w czasie kursu na bieżąco wyjaśniają trudniejsze kwestie i dopowiadają na rodzące się pytania Uczestników.

  Coaching w Polsce święcił wzloty i upadki, jaka jest perspektywa rozwojowa dla tej profesji?

  Lider naszego zespołu Maciej Bennewicz zajmuje się aktywnie coachingiem oraz szkoleniem zawodowych coachów od 2008 roku nieprzerwanie. Nasz kurs Certyfikowany Coach Kognitywny stał się nowoczesnym szkoleniem uwzględniającym aktualne trendy rozwojowe w neurodydaktyce. W wielu krajach na świecie profesjonaliści wykonujący zawody pomocowe jak coach, mentor, tutor, recovery support person, medical advisor – są na stałe obecni w życiu społecznym. Obecnie ten proces również dynamicznie rozwija się w Polsce oraz wśród grup Polonii na całym świecie. Coaching to również proces silnego wsparcia dla rozwijających się zawodów takich w Analityk Big Data, Biotechnolog, Dietetyk, Specjalista AI, Neurodydaktyk i wiele innych.

  Potrzebujesz więcej informacji? Odwiedź naszą bazę wiedzy

  Zobacz więcej

  Zapisz się do Newslettera. Bądź na bieżąco z nowościami