Team Coaching

Coaching grupowy

Terminy: niebawem
Czas trwania: 9 dni 
Miejsce: niebawem
Cena: 8364 zł brutto

Powiadom mnie o nowym terminie

Szkolenie skierowane jest do managerów, coachów, mentorów, tutorów oraz edukatorów różnego szczebla i funkcji, którzy pracują z grupami.

Praca w grupach może dotyczyć codziennej pracy menedżerskiej, prowadzenia warsztatów i szkoleń, wykładów i wszelkich procesów edukacyjnych  – dla dorosłych i młodzieży starszej z użyciem metody coachingowej (coaching kognitywny).

Jest to 9-dniowy kurs zawodowy (72 h szkoleniowe po 45 minut) skierowany do coachów, mentorów, liderów, menadżerów, nauczycieli – osób w szerokim rozumieniu kierujących lub zarządzających pracą oraz edukacją ludzi.

Kurs kończy się certyfikacją potwierdzającą profesjonalne umiejętności w zakresie prowadzenia coachingu grupowego.

Opis szkolenia

Metoda

W czasie szkolenia stosujemy metody warstwowe – jest to praktyka poparta wykładami i przykładami praktycznymi w modelu kognitywnym.

Coaching kognitywny to zestaw praktycznych, potwierdzonych naukowo technik, metod, modeli oraz narzędzi umożliwiających zarządzanie procesem psychologicznym i socjologicznym jednostki oraz grupy.

Wykorzystuje on zjawisko neuroplastyczności mózgu, czyli stymulowania elastycznej zmiany na poziomie biologicznym, psychomotorycznym i psychologicznym.

Zmiana dokonuje się zarówno na poziomie jednostki, jak i całej szkolonej grupy.

Kurs nastawiony jest na praktyczną, treningową stronę, tak aby dostarczyć uczestnikom niezbędnych umiejętności do zarządzania grupami, w sytuacji rozwojowej, w praktyce biznesowej oraz w obszarze kreatywności (design thinking).

Każdy dzień szkoleniowy obfituje w ćwiczenia, techniki oraz modele warsztatowe, zaś uczestnicy zachęcani są do aktywnego ćwiczenia, testowania i uczenia się poznanych narzędzi.

Koncentrujemy się na stronie praktycznej kursu. Działamy w pętli edukacyjnej wiedza – działanie – wnioski – dalsza wiedza.

Całość procesu zakończona jest wykonaniem i obronie zadania domowego, które skupia się na praktycznych aspektach coachingu grupowego.

Superwizje i zadania treningowe

Każdy dzień szkoleniowy rozpoczyna się od superwizji grupowej podsumowującej dokonania z poprzedniego dnia szkoleniowego. Jest to również czas na pytania, rozstrzyganie wątpliwości i doprecyzowanie niejasnych tematów.

Dzień szkoleniowy przebiega według krótkich modułów wiedzowych ilustrowanych przykładami (ok.20 minutowe moduły wykładowe), a następnie ilustrowany jest ćwiczeniami, technikami i metodami pracy grupowej.

Uczestniczy zostaną podzieli na podgrupy ćwiczeniowe (czteroosobowe), w których będą trenować (ćwiczyć) poznane metody i modele warsztatowe. Każdorazowo inny uczestnik grupy pełni rolę coacha grupowego w czasie treningu, zaś pozostali uczestnicy podgrupy – role członków zespołu treningowe. W ten sposób ćwiczone są poszczególne narzędzia i techniki coachingu grupowego.

Każdy z uczestników w czasie trwania pierwszego modułu otrzyma indywidualne zadania dotyczące coachingu grupowego, którego rozwiązanie (wykonanie) wraz ze 100% frekwencją będzie podstawą do zaliczenia kursu (certyfikacja).

Podstawą do uzyskania certyfikatu będzie również test wiedzy pozwalający ewaluować wiedzę oraz zrozumienie zagadnień przez uczestników.

Proces szkoleniowy i egzamin

Szkolenie jest prowadzone przez dwójkę trenerów kognitywnych, certyfikowanych coachów i mentorów z wieloletnim doświadczeniem i stażem pracy na stanowiskach zarządczych.

Proces szkoleniowy oparty jest na:

 • doświadczaniu przez uczestników narzędzi i metod poprzez proces grupowy oraz indywidualny, w którym uczestniczą,
 • poznawaniu ćwiczeń, narzędzi oraz modeli pracy grupowej oraz
 • wykonywaniu ćwiczeń indywidulanych.

W krótkich modułach dostarczana jest również niezbędna wiedza teoretyczna m.in. z zakresu socjologii małych grup, psychologii społecznej, psychologii indywidulanej, etnologii i zarządzania.

Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikacyjnym (teoretyczny i praktyczny – studium wybranego przypadku) przeprowadzonym przez niezależnych egzaminatorów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zliczenie 100% frekwencji oraz zadań indywidualnych zlecanych uczestnikowi w czasie kursu.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Korzyści

Team Coaching

Proces szkoleniowy i egzamin

Szkolenie pozwala na zdobycie nowych umiejętności i kompetencji coachingowych, menedżerskich i trenerskich (edukacyjnych), które będą wykorzystywane w pracy zawodowej managerów, edukatorów, praktykujących coachów i mentorów, trenerów szkoleniowych, terapeutów, a także tutorów i nauczycieli różnego stopnia.

Dla uczestnika szkolenia będą to następujące umiejętności i kompetencje:

Na poziomie wiedzy

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej własnych zasobów i ograniczeń, dotyczących zarządzania grupą w sytuacji szkoleniowej, coachingowej i managerskiej, które w toku szkolenia zostaną wzmocnione i rozwinięte, a ograniczenia wyeliminowane lub osłabione,
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej motywowania i angażowania prowadzonej (szkolonej) grupy,
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej tego, jak prowadzić trening grupowy oraz coaching, a także inne formy pracy grupowej (szkolenie, warsztat) z użyciem metody coachingu kognitywnego według standardów instytucji akredytującej coachów EMCC (European Mentoring & Coaching Council),
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej procesów grupowych – jawnych i ukrytych, które w sposób naturalny dotyczą grupy,
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej ról grupowych, procesów grupowych, konfliktów wewnątrzgrupowych i metod zarządzania tymi zjawiskami w sposób efektywny.

Na poziomie umiejętności coachingowych (warsztatowych)

 • Zdobycie umiejętności tworzenia i zarządzania relacjami w szkolonej (kierowanej) grupie, z użyciem technik kognitywnych,
 • Poznanie w praktyce narzędzi moderowania i facylitowania pracy grupowej w różnych sytuacjach oraz umiejętności ich adekwatnego dostosowanego do sytuacji grupowej,
 • Zdobycie umiejętności zwiększenia efektywności i kreatywności w pracy grupowej i zespołowej (zespoły pracownicze),
 • Zdobycie umiejętności poprawy atmosfery pracy i rozwiązywania konfliktów międzygrupowych i wewnątrzgrupowych,
 • Zdobycie umiejętności motywowania i aktywizowania zespołu pracowników z użyciem odpowiednich, adekwatnych do sytuacji modeli coachingowych,
 • Zdobycie umiejętności wyznaczania celów i efektów w pracy zespołowej,
 • Zdobycie umiejętności oceny rezultatów pracy zespołowej w oparciu o wskaźniki efektywności,
 • Zdobycie umiejętności szczegółowych w procesie grupowym:
  • Etyczna praca coacha w oparciu o wartości, z poszanowaniem kultury organizacyjnej oraz wartości osobistych jednostek tworzących grupę,
  • Umiejętności tworzenie i facylitowania kontraktu grupowego,
  • Umiejętność zażądania procesem grupowym i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • Umiejętność osiągania celów i zaplanowanych efektów grupowych,
  • Umiejętność projektowania procesu grupowego (w tym coachingu, szkolenia, warsztatu itp.),
  • Umiejętność tworzenia samoświadomej postawy uczestnika grupy lub zespołu pracowniczego,
  • Umiejętność tworzenia sytuacji kreatywnej służącej rozwojowi grupy i realizowanych przez nią zadań.

Na poziomie kompetencji społecznych

 • Rozwój kariery osobistej uczestnika poprzez wzrost kompetencji managerskich, trenerskich, edukacyjnych oraz ogólnospołecznych (awans bądź zmiana pracy),
 • Rozwój kompetencji lidera i świadomego leadership w kontekście nowych umiejętności i przekonań nabytych w czasie szkolenia,
 • Poprawa wyników pracy, wynikająca z polepszenia pracy zespołowej co bezpośrednio wpływa na większą efektywność pracy, zminimalizowanie strat i błędów, a efekcie – kosztów,
 • Poprawa jakości pracy, w wyniku świadomego zarządzania coachingowego, co prowadzi do wzrostu produktywności zespołu,
 • Poprawa jakości relacji i komunikacji pomiędzy między pracownikami i klientami zewnętrznymi organizacji.

Program warsztatów

Team Coaching

Moduł I

24h szkoleniowe – 3 dni

 1. Zasady pracy w czasie kursu. Kontrakt grupowy.
  • Zasady skutecznego kontraktu grupowego.
  • Ustalenie kontraktu i jego wskaźników.
 2. Czym jest coaching kognitywny i jakie jest jego zastosowanie w pracy z grupą?
 3. Podstawowe zasady w pracy z grupą – zadania coacha grupowego/lidera.
  • Prawidłowe określenie celu grupowego.
   • Od celu do efektu (poziom zamiarów i poziom potrzeb).
   • Wskaźniki efektywności – jak je ustalić w grupie i dla grupy?
  • Moderowanie, facylitacja, towarzyszenie, dyrektywność, prowokatywność oraz inne metody pracy z grupą.
 4. Zasady skutecznej komunikacji w grupie.
  • Śledzenie ścieżki komunikatu – od nadawcy do odbiorcy.
  • Feedback, komunikacja zwrotna, asertywność i komunikat „Ja” oraz inne techniki skutecznej komunikacji.
 5. Od jednostki na tle grupy do integracji zespołu.
 6. Czym jest proces grupowy i jak nim kierować skutecznie?
  • Uczestnicy procesu grupowego – role grupowe i społeczne.
  • Ćwiczenia grupowe dotyczące zarządzania procesem.
   • Otwieranie procesu grupowego – techniki.
   • Aktywizowanie procesu grupowego – cele, metody.
   • Hamowanie procesu grupowego – przyczyny, sposoby.
   • Zamykanie procesu – podsumowanie.
 7. Wyznaczenie tematów prac zaliczeniowych dla uczestników.
 8. Podsumowanie modułu.

Moduł II

24h szkoleniowe – 3 dni

 1. Omówienie zadań domowych z poprzedniego modułu.
 2. Role grupowe i transakcje w grupie.
  • Role wyjściowe: dziecko – rodzic.
  • Różne konfiguracje ról: dorosły – dorosły, dziecko – rodzic, dorosły – rodzic.
   • Czym są transakcje w grupie?
  • Rodzaje ról grupowych i co z nich wynika?
   • Jak zarządzać zadaniami i rolami w grupie?
  • Ćwiczenia w podgrupach – wnioski.
 3. Rodzaje coachingu grupowego.
  • Coaching grupowy – zasady i model pracy.
  • Coaching na tle grupy – zasady i model pracy.
  • Coaching w grupie – zasady i model pracy.
  • Coaching grupowy w czasie pracy – zasady i model pracy.
  • Ćwiczenia w podgrupach – wnioski.
 4. Coaching grupowy jako praca z konfliktem.
 5. Rodzaje konfliktów i ich przyczyny. Jak rozwiązywać i moderować konflikty?
  • Metody pracy z konfliktem międzygrupowym.
   • Narzędzia, techniki, metody.
  • Metody pracy z konfliktem wewnątrzgrupowym.
   • Narzędzia, techniki, metody.
 6. Podsumowanie modułu. Wyznaczenie zadań domowych.

Moduł III

24h szkoleniowe – 3 dni

 1. Omówienie zadań domowych z poprzedniego modułu.
 2. Grupowe poziomy motywacyjne.
  • Model Góra lodowa – od zasobów w środowisku do misji i wizji grupowej.
  • Ćwiczenia w podgrupach – ustalenie poziomów motywacyjnych dla poszczególnych podgrup.
  • Od sytuacji wyjściowej do określenia potrzeb i korzyści grupowych oraz indywidualnych w grupie.
 3. Coaching grupowy jako przestrzeń kreatywna.
  • Design thinking w procesie grupowym.
  • Stymulowanie kreatywności zespołowej.
   • Techniki i metody kreatywne.
   • Kreatywność jako uniwersalny język twórczego myślenia i działania.
  • Ćwiczenia w podgrupach – wnioski.
 4. Podsumowanie modułu. Wyznaczenie zadań domowych.
 5. Zaliczenie kursu – praca zaliczeniowa.
  • Omówienie pracy
  • Pytania graniczne skierowane do uczestnika w związku z pracą zaliczeniową
  • Podsumowanie warsztatów
  • Wręczenie certyfikatów.

Zapisy na szkolenie

Team Coaching

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie

Terminy szkolenia zostaną niebawem opublikowane. Jeżeli nie chcesz ich przegapić kliknij poniższy guzik i zapisz się na listę, a my poinformujemy Cię jak tylko terminy będą znane.

Powiadom mnie o nowym terminie
Call Now Button+48 667 951 750