Certyfikowany Mentor Kognitywny

Mentoring. First Degree & Mentoring. Second Degree

Termin: niebawem
Czas trwania: 4-dniowy blok tematyczny (4 dni First Degree; 4 dni Second Degree)
Miejsce: niebawem
Cena: 3950 zł brutto First Degree, 3950 zł brutto Second Degree

Powiadom mnie o nowym terminie

Program jest realizowany modułowo w trybie szkolenia czterodniowego (Moduł pierwszy – First Degree oraz Moduł drugi – Second Degree).

Oba moduły kończy egzamin teoretyczny w formie testu wielokrotnego wyboru. Zaliczenie testu oraz udział w 100% zajęć jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu.

Każdy z modułów stanowi odrębną całość. Pierwszy moduł (First Degree) jest szkoleniem warsztatowym na poziomie podstawowym, drugi moduł (Second Degree) jest szkoleniem zaawansowanym.

Opis szkolenia

Mentoring. First Degree

Szkolenie ma charakter praktycznego warsztatu na bazie uznanej i sprawdzonej empirycznie teorii naukowej oraz procesów mentoringowych realizowanych w polskim i anglojęzycznym środowisku biznesowym. Wiedza i praktyka biznesowa w jednym.

Każdy moduł zawiera minimum osiem ćwiczeń (technik praktycznych).

Każde z ćwiczeń jest przeprowadzane w formie demonstracji jako prezentacja modelowego, prawidłowego przebiegu i zastosowania metody w praktyce. Demo prowadzi trener kognitywny wraz z jednym z uczestników szkolenia.

Następnie każde ćwiczenie jest przeprowadzane w parach treningowych przez uczestników w czasie trwania warsztatu. Jego rezultaty oraz ewentualne wątpliwości są omawiane na forum grupy i wyjaśniane przez trenera prowadzącego.

Materiał szkoleniowy realizowany jest na podstawie książek:

 • Bennewicz M., Prelewicz A., Mentoring. Złote zasady, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
 • Bennewicz M., Prelewicz A., Mentoring. Zestaw narzędzi, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion
 • Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce. Podejście kognitywistyczne. Wydanie nowe rozszerzone. Warszawa 2017, Wydawnictwo Coach & Couch Autobus i Kanapa.

Treści podręczników należy uznać za rozstrzygające w kwestiach niejasnych oraz pogłębiające w przypadku pracy własnej uczestników. Ponadto podręczniki stanowią zasobnik ćwiczeń w przypadku potrzeby uzupełnienia jakiegoś zagadnienia o pracę własną uczestnika (np. jako zadanie domowe).

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań domowych, 100 % udział w zajęciach, a także zdanie testu.

Jakość realizacji mentoringu w praktyce zależy w dużej mierze od zrozumienia i przyswojenia tzw. silnika ćwiczenia, czyli metody od A do Z, krok po kroku. Ćwiczenia i modele mentoringowe nie mogą być zatem przyswojone pobieżnie, płytko, bez przećwiczenia i dogłębnej znajomości zasad (mechaniki ćwiczenia).

Odpowiedzialność za jakość edukacji leży zarówno po stronie trenera prowadzącego realizującego program, jak i każdego z uczestników – poprzez aktywne zaangażowanie w zajęcia. Znajomość silników sprawdza m.in. test końcowy zaliczeniowy oraz każdorazowe omówienie ćwiczenia po pracy w parach.

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • menedżerów
 • liderów
 • trenerów wewnętrznych
 • coachów
 • psychologów
 • pracowników HR i działów szkoleń
 • samodzielnych pracowników,
 • freelancerów,

jako nabycie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat mentoringu na podbudowie ćwiczeń i technik praktycznych.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Dzień pierwszy

Mentoring. First Degree

I. Wprowadzenie

 • Zasady kontraktu
 • Sesja kontraktowa w mentoringu.
  • Na czym polega?
  • Jakiego rodzaju ustalenia należy poczynić?

II. Czym jest mentoring na tle innych dyscyplin edukacyjnych i rozwojowych?

 • Ćwiczenie: Matryca edukacyjna – demonstracja ćwiczenia
 • Ćwiczenia własne, w parach, na podstawie demo
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

III. Zasady pracy w mentoringu

 • Kryteria kanoniczne
  • Co robić należy, czego nie należy robić?
  • Na jakich zasadach i normach opieramy się w pracy z klientem?
 • Etyka pracy w mentoringu

IV. Wpływ społeczny, manipulacja i świadoma edukacja

 • Czym jest wpływ społeczny i jak oddziałuje na jednostki?
 • Czym jest manipulacja i dlaczego jest szkodliwa – zwłaszcza w mentoringu?
 • Dyrektywność jako cecha mentoringu
 • Ćwiczenie: Matryca wpływu i manipulacji – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów, wnioski

V. Błędne koło komunikacji

 • Od nadinterpretacji do postracjonalizacji
 • Jak błędne założenia wpływają na konflikty i nieprozumienia w pracy?

VI. Znaczenie świadomego dystansu wobec usłyszanych komunikatów. Jak trafnie przeanalizować usłyszany komunikat?

 • Ćwiczenie: Pozycja obserwatora i odpowiedź na apel (komunikat) – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów, wnioski

VII. Podsumowanie dnia

VIII. Zadanie domowe

 • Wykonaj ćwiczenie: Matryca edukacyjna dla swojego zespołu lub dla wybranego członka zespołu

Dzień drugi

Mentoring. First Degree

I. Znaczenie trafnej i dostosowanej komunikacji interpersonalnej w mentoringu

 • Zasady feedbacku w mentoringu
 • Ćwiczenie w parach: Prawidłowy i skuteczny feedback mentoringowy
 • Ćwiczenie: 3B – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

II. Komunikat mentoringowy i stop klatka – jako metoda skutecznego porozumiewania się z mentee

 • Śledzenie ścieżki komunikatu jako warunek skutecznej realizacji zadań
 • Znaczenie zdawania pytań w mentoringu
  • Rodzaje pytań mentoringowych
  • Technika GROW i model Johna Whitmora
  • Ćwiczenie na podstawie modelu pytań whitmorowskich
  • Omówienie rezultatów
  • Wnioski

III. Wyznaczenie celów w mentoringu

 • Od celu do efektu – różnice dotyczące zamiaru i rezultatu oraz ich znaczenie w projektach biznesowych
 • Ćwiczenie: Rama celu i rama problemu – skutki funkcjonowania w płaszczyźnie krytyki i zalety płaszczyzny celów
 • Ćwiczenia własne w parach
 • Określanie wskaźników efektywności
 • Miary jakościowe i ilościowe

IV. Ćwiczenie: CEWWKA (Cel/Efekt/Wynik/Wskaźnik/Analiza) – demonstracja ćwiczenia

 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

V. Podsumowanie dnia

VI. Zadanie domowe

 • Wykonaj ćwiczenie: Powinności i możliwości

Dzień trzeci

Mentoring. First Degree

I. Jak wyznaczać etapy projektu w oparciu o model CEWWKA?

 • Diagram ryby, na podstawie modelu Kaoru Ishikawy

II. Ćwiczenie: Diagram ryby – demonstracja ćwiczenia

 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

III. Ćwiczenie: Człowiek projekt – demonstracja ćwiczenia jako podejście metaforyczne do budowania etapów projektu

 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

IV. Praca z dylematem, czyli jak dokonywać użytecznych wyborów spośród rozważanych opcji? (sytuacja, w której klient waha się co do wyboru konkretnej opcji w rozważanej sprawie)

 • Ćwiczenie: Praca z dylematem – demonstracja ćwiczenia
 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

V. Podsumowanie dnia

VI. Zadanie domowe

 • Wykonaj ćwiczenie: Inspirowanie kreatywne

Dzień czwarty

Mentoring. First Degree

I. Jak ustalać priorytety oraz dynamikę zmiany w projekcie?

 • Ćwiczenie: Wzorzec/ adaptacja – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

II. Potrzeby i spodziewane korzyści jako miara efektywności podjętego działania lub projektu

 • Ćwiczenie: Potrzeby/ korzyści – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów

III. Podsumowanie szkolenia. Wnioski oraz refleksje

IV. Test wiedzy

V. Zamknięcie szkolenia i wręczenie dyplomów

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. First Degree

W czasie kursu uczestnicy opanują w praktyce umiejętności zarządzania pracownikami z użyciem metody mentoringowej.

Kompetencje mentoringowe stanowią obecnie najnowocześniejsze i zarazem najbardziej efektywne podejście do zarządzania rozwojem osób dorosłych w ich środowisku zawodowym. Ponadto model opracowany przez Bennewicz Instytut Kognitywistyki (w skrócie BIK) zawiera w sobie podejście sprawdzone od strony praktycznej (w biznesie polskim oraz angielskojęzycznym) popartym badaniami naukowymi.

Mentor to doświadczony w danej branży menedżer, łączący w swojej roli kompetencje zbliżone do roli trenera sportowego – zarządza procesem rozwoju pracownika poprzez efektywny trening. Jest również świadomym edukatorem, czyli nauczycielem, który w umiejętny sposób dostosowuje ćwiczenia, techniki oraz przebieg nauki (treningu) do swojego klienta (mentee), uwzględniając jego rolę zawodową, posiadane predyspozycje i umiejętności wyjściowe.

Podstawową zatem korzyścią wynikającą z kursu, jest nabycie umiejętności świadomego i skutecznego uczenia innych w praktyce biznesowej. Jedną rzeczą jest samemu umieć, być świetnym specjalistą w danej dziedzinie, drugą zarządzać ludźmi w sposób klasyczny (organizacja pracy, odpowiednia alokacja zasobów, motywowanie, kontrolowanie itp.), trzecią – współczesną kompetencją zarządczą – jest umiejętność uczenia innych na bazie własnych doświadczeń.

Umiejętność uczenia, nauczania i prowadzenia treningu rozwojowego uznaje się współcześnie za jedną z najważniejszych kompetencji nowoczesnego lidera. Jest to też kompetencja najwyżej doceniana i wynagradzana na współczesnym rynku pracy.

Korzyścią z odbycia kursu jest również sam proces edukacyjny, który został zbudowany według zasad kognitywistyki. Jest to uczenie się poprzez doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi (ćwiczeń, technik, modeli, eksperymentów), dzięki którym uczestnik szybciej, niż w tradycyjnych modelach, opanowuje złożony materiał.

Ponadto przeżywane przez uczestnika doświadczenie edukacyjne w modelu BIK sprzyja szybkiemu, praktycznemu nabywaniu nowych umiejętności. Przyrównujemy ten kurs do dobrego szkolenia na prawo jazdy – w wyniku, którego uczestnik po jego zakończeniu potrafi prowadzić pojazd – w przypadku mentoringu jest to złożony proces uczenia innych osób w ich środowisku zawodowym, prowadzący do skutecznych zamian oraz osiągania zmierzonych wyników.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. First Degree

Praktyczne umiejętności

Uczestnicy posiądą m.in. umiejętności:

 • Zastosowania narzędzi i ćwiczeń służących do skutecznego rozwijania kompetencji pracowniczych.
 • Zastosowania ćwiczeń mentoringowych od A do Z, od stawiania realistycznych celów do wymiarowania celów, nazywania efektów (czyli rezultatów działań), aż do tworzenia ścieżki treningowej pozwalającej realizować powzięte zamiary i uzyskiwać planowane wyniki.
 • Stosowania narzędzi mentoringowych w różnych sytuacjach zarządczych – od pomocy w rozwoju kompetencji pracowniczych, do tworzenia projektów biznesowych, aż do pracy z własnym system przekonań, które mogą wspierać lub utrudniać realizację celów.
 • Uczestnicy poznają mechanizmy dwudziestu jeden ćwiczeń (technik edukacyjnych, narzędzi zmiany) tzw. silniki ćwiczeń. W czasie kursu praktycznie przećwiczą silniki, aż do podstawowej biegłości w ich stosowaniu, rozpoznają zasady ćwiczenia, jego skuteczności oraz sytuacje, w których należy je zastosować w pracy mentoringowej z klientem.

Efekty z pozyskanej wiedzy

 • Model edukacyjny BIK pozwala na szybkie, przyjemne i skutecznie opanowanie skomplikowanych umiejętności mentoringowych w sposób produktywny – prowadzący do realizacji zamiarów biznesowych i rozwojowych.
 • Opieramy się na zasadzie, wyrażonej stwierdzeniem, że nie można nikogo nauczyć jeździć na rowerze nie wsadzając go na rower, najlepiej już na pierwszym treningu. Nie pomogą tu ani subtelne pytania, ani analizowanie sytuacji, ani rozległa wiedza teoretyczna. Trzeba po prostu wsadzić zawodnika na rower i pomóc mu ruszyć z miejsca. Doświadczony trener (mentor) wie, jak tego dokonać, wie również w jaki sposób asekurować trenowanego zawodnika, żeby nie stała mu się krzywda, a jednocześnie, żeby szybko i skutecznie oponował daną umiejętność – dotarł do celu.
 • Korzystając z zasobów współczesnej, światowej kognitywistyki oraz dwudziestu lat współpracy z różnymi branżami polskiego biznesu (od pierwszych lat tworzenia się kapitalizmu w Polsce do dnia dzisiejszego) – stworzyliśmy w BIK model skuteczny, odpowiadając polskim potrzebom i polskiej mentalności pracownika i menadżera, oparty m.in. na efektywności zaczerpniętej ze sportu, psychologii pozytywnej i podejścia projektowego.
 • Cały kurs i jego poszczególne moduły są skonstruowane w sposób pozwalający uczestnikowi prześledzić i przećwiczyć proces mentoringu od A do Z. Kurs stanowi również całość odpowiadającą – moduł po module, krok po krok – postępowaniu mentoringowemu z realnymi klientem. Uczymy zatem uczestników, w sposób odzwierciedlający przebieg realnych sesji mentoringowych z klientami.
 • Kurs prowadzą trenerzy certyfikowani w BIK, objęci stałą superwizją oraz wsparciem merytorycznym, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Opis szkolenia

Mentoring. Second Degree

Program Mentoring. Second Degree. również jest realizowany modułowo, w trybie szkolenia czterodniowego. Zaliczenie testu oraz udział w 100% zajęć jest warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu.

Mentoring Second Degree jest szkoleniem zaawansowanym.

Warunkiem przystąpienie do kursu Mentoring. Second Degree jest zaliczenia kursu Mentoring. First Degree.

Każdy moduł zawiera minimum osiem ćwiczeń (technik praktycznych). Każde z ćwiczeń jest przeprowadzane w formie demonstracji, jako prezentacja modelowego, prawidłowego przebiegu i zastosowania metody w praktyce. Demo prowadzi trener kognitywny wraz z jednym z uczestników szkolenia. Następnie każde ćwiczenie jest przeprowadzane w parach treningowych przez uczestników, w czasie trwania warsztatu. Jego rezultaty oraz ewentualne wątpliwości są omawiane na forum grupy i wyjaśniane przez trenera prowadzącego.

Warunkiem zaliczenia kursu jest wykonanie wszystkich zadań domowych, 100 % udział w zajęciach, a także zdanie testu

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do: menedżerów, liderów, trenerów wewnętrznych, coachów, psychologów, pracowników HR i działów szkoleń, samodzielnych pracowników, freelancerów jako nabycie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat mentoringu na podbudowie ćwiczeń i technik praktycznych.

Warunkiem przystąpienie do kursu Mentoring. Second Degree jest zaliczenia kursu Mentoring. First Degree.

Trenerzy

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki, wykładowca kognitywny, superwizor, master coach, mentor

Twórca programu coachingowego European Quality Award akredytowanego przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Jera

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, wykładowca, trener kognitywny, mentor, coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Program szkolenia

Mentoring. Second Degree.

Dzień pierwszy

Mentoring. Second Degree

I. Wprowadzenie do tematyki

II. Krótkie repetytorium z tematów Mentoring. First Degree

III. Podsumowanie i wnioski

IV. Góra lodowa jako model określania zasobności klienta oraz struktury pełnionej roli

 • Motywacja jako skutek zasobności
 • Ciemny blok, czyli zahamowanie motywacji i zdolności do skutecznego działania

V. Ćwiczenie: Góra Lodowa – demonstracja ćwiczenia

 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

VI. Ćwiczenie: Góra lodowa z wykorzystaniem trzech ról, z rolami wspierającymi i jedną wiodącą. Dokonaj transferu zasobów w przypadku identyfikacji ciemnego bloku

VII. Podsumowanie dnia

VIII. Zadanie domowe:

 • Wykonaj ćwiczenie: Góra lodowa z wykorzystaniem trzech ról,
 • Zidentyfikuj „ciemny blok”
 • Zapisz wnioski

Dzień drugi

Mentoring. Second Degree

I. Mechanizm instalowania treści w przekazie werbalnym. Jak ludzie reagują na wypowiedzi innych, w których ukryta jest pozytywna lub negatywna intencja?

II. Postawy ludzi wobec sytuacji zmiany – do kontrsugestywności do prowokatywności

 • Ćwiczenie: Jak rozmawiać z osobą proaktywną/kontrsugestywną?
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

III. Przekonania jako software osobowości. Jak fałszywe definicje rzeczywistości wypływają na nasze decyzje i wybory?

 • Jak uchylać przekonana ograniczające i hamujące w procesie mentoringowym?
 • Ćwiczenie: Uchylanie przekonań – interaktywne ćwiczenie grupowe, demo
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

IV. Model zmiany przekonania ograniczającego na wspierające wg modelu „Work” Byron Katie

 • Ćwiczenie: Model Byron Katie – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

V. Podsumowanie dnia

VI. Zadanie domowe

Dzień trzeci

Mentoring. Second Degree

I. Funkcje proaktywnego lidera. Nowe podejście do roli i zadań lidera na współczesnym rynku pracy

 • Test funkcji proaktywnego lidera
 • Omówienie testu w kategoriach osobistej zasobności
 • Wnioski

II. Kreatywność w mentoringu i jej znaczenie w prowadzeniu sesji z klientami

 • Ćwiczenie: STO (Sens/Talent/Optymizm) – demonstracja ćwiczenia
 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

Dzień czwarty

Mentoring. Second Degree

I. Ćwiczenie: Informacje – zasoby

 • Przeramowanie kreatywne sytuacji problemowych na wspierające
 • W jaki sposób informacja staje się zasobem?
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

II. Nowa lista pytań kreatywnych Alexa Osborna i jej zastosowanie w mentoringu

III. Interaktywne ćwiczenie grupowe, demo listy Osborna

 • Praca własna na podstawie ćwiczenia
 • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
 • Wnioski

IV. Innowacja wartości, jako efektywne zarządzanie projektem z wykorzystaniem potrzeb klientów oraz racjonalizatorskiego podejścia do zmiany

 • Ćwiczenie: Innowacja wartości – demonstracja ćwiczenia
  • Praca własna na podstawie ćwiczenia
  • Omówienie ćwiczenia w parach i jego rezultatów
  • Wnioski

V. Podsumowanie szkolenia. Wnioski oraz refleksje

VI. Końcowe zadanie domowe

VII. Test wiedzy

VIII. Zamknięcie szkolenia i wręczenie dyplomów

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. Second Degree

W czasie kursu uczestnicy opanują w praktyce umiejętności zarządzania pracownikami z użyciem metody mentoringowej na poziomie zaawansowanym.

Kompetencje mentoringowe stanowią obecnie najnowocześniejsze i zarazem najbardziej efektywne podejście do zarządzania rozwojem osób dorosłych, w ich środowisku zawodowym. Ponadto model opracowany przez Bennewicz Instytut Kognitywistyki zawiera w sobie podejście sprawdzone od strony praktycznej.

Moduł Mentoring. Second Degree skoncentrowany jest na pracy z przekonaniami mentee oraz pobudzaniem jego kreatywności w działaniu.

Korzyści wynikające z kursu

Mentoring. Second Degree

I. Praktyczne umiejętności

Uczestnicy posiądą m.in. umiejętności:

 • Zastosowania narzędzi i ćwiczeń służących do skutecznego rozwijania kompetencji pracowniczych – na poziomie zaawansowanym.
 • Zastosowania ćwiczeń mentoringowych od A do Z, od stawiania realistycznych celów do wymiarowania celów, nazywania efektów (czyli rezultatów działań) aż do tworzenia ścieżki treningowej pozwalającej realizować powzięte zamiary i uzyskiwać planowane wyniki – na poziomie zaawansowanym.
 • Stosowania narzędzi mentoringowych w różnych sytuacjach zarządczych – od pomocy w rozwoju kompetencji pracowniczych, do tworzenia projektów biznesowych aż do pracy z własnym system przekonań, które mogą wspierać lub utrudniać realizację celów.
 • Uczestnicy poznają mechanizmy dwudziestu jeden ćwiczeń (technik edukacyjnych, narzędzi zmiany) tzw. silniki ćwiczeń. W czasie kursu praktycznie przećwiczą silniki aż do podstawowej biegłości w ich stosowaniu, rozpoznają zasady ćwiczenia, jego skuteczności oraz sytuacje, w których należy je zastosować w pracy mentoringowej z klientem.

II. Efekty z pozyskanej wiedzy

 • Model edukacyjny BIK pozwala na szybkie, przyjemne i skutecznie opanowanie skomplikowanych umiejętności mentoringowych, w sposób produktywny – prowadzący do realizacji zamiarów biznesowych i rozwojowych.
 • Opieramy się na zasadzie, wyrażonej stwierdzeniem, że nie można nikogo nauczyć jeździć na rowerze nie wsadzając go na rower, najlepiej już na pierwszym treningu. Nie pomogą tu ani subtelne pytania, ani analizowanie sytuacji, ani rozległa wiedza teoretyczna. Trzeba po prostu wsadzić zawodnika na rower i pomóc mu ruszyć z miejsca. Doświadczony trener (mentor) wie, jak tego dokonać, wie również w jaki sposób asekurować trenowanego zawodnika, żeby nie stała mu się krzywda a jednocześnie, żeby szybko i skutecznie oponował daną umiejętność.
 • Korzystając z zasobów współczesnej, światowej kognitywistyki oraz dwudziestu lat współpracy z różnymi branżami polskiego biznesu (od pierwszych lat tworzenia się kapitalizmu w Polsce do dnia dzisiejszego) – stworzyliśmy w BIK model skuteczny, odpowiadając polskim potrzebom i polskiej mentalności pracownika i menadżera, oparty m.in. na efektywności zaczerpniętej ze sportu, psychologii pozytywnej i podejścia projektowego.
 • Cały kurs i jego poszczególne moduły są skonstruowane w sposób pozwalający uczestnikowi prześledzić i przećwiczyć proces mentoringu od A do Z. Kurs stanowi również całość odpowiadającą – moduł po module, krok po krok – postępowaniu mentoringowemu z realnymi klientem. Uczymy zatem uczestników w sposób odzwierciedlający przebieg realnych sesji mentoringowych z klientami.
 • Kurs prowadzą trenerzy certyfikowani w BIK, objęci stałą superwizją oraz wsparciem merytorycznym, osoby z wieloletnim doświadczeniem biznesowym.

Zapisy na szkolenie

Certyfikowany Mentor Kognitywny

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Jera
tel. +48 667 951 ... pokaż numer
e-mail: biuro@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenie

Terminy szkolenia zostaną niebawem opublikowane. Jeżeli nie chcesz ich przegapić kliknij poniższy guzik i zapisz się na listę, a my poinformujemy Cię jak tylko terminy będą znane.

Powiadom mnie o nowym terminie
Call Now Button+48 667 951 750