Superwizje

Szkolenia Rozwojowe

Termin: 25.11.2019
Czas trwania: Superwizja odbywa się w godzinach 13.00-17.00
Miejsce: niebawem
Cena: 123 zł brutto

Superwizję rozumiemy w procesie coachingu, mentoringu oraz tutoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha/mentora/tutora/trenera lub menedżera (zwanego dalej Specjalistą), w prowadzeniu sesji (zajęć lub innych zadań) z konkretnym klientem lub grupą, lub też w kwestii dylematów dotyczących pełnionej roli zawodowej w zależności od przyjętego stylu pracy lub obranej metody. Przedmiotem superwizji może być również praca trenera biznesowego lub menedżera.

Opis szkolenia

Superwizje

Coaching – to praca nad rozwojem jakiejś kompetencji
Mentoring – to jej praktyczne utrwalanie
Tutoring – opiera się na doradztwie i wszechstronnym wspieraniu procesu edukacji jednostki lub grupy

Procesem zmiany nazywamy –  ciąg przemyślanych wydarzeń, którymi świadomie zarządza Specjalista, w wyniku których klient osiąga zamierzone cele szybciej i skuteczniej niżby to uczynił samodzielnie lub w wyniku przypadkowych lub nawykowych działań.

Superwizję prowadzi doświadczony coach, mentor, tutor, menedżer lub trener przeszkolony w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych.

Narzędzia

Superwizor stosuje narzędzia, metody i techniki, które są charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, process work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna Specjalisty, superwizor Instytutu Kognitywistyki posiada merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

Merytoryczny obszar superwizji

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta, którego proces coachingowy (lub inny) Specjalista omawia ze swoim superwizorem.

Ekologia

Ekologię zmiany rozumiemy, jako potwierdzenie (przez obserwowalne wskaźniki), że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu. Osiągnięty dobrostan nie będzie w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą one użyteczne dla jego rozwoju.

  • W obszarze ekologii proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności Specjalisty.
  • Procesowy obszar superwizji dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących zmianie oraz przez niego zaktywizowanych- zarówno po stronie klienta jak i Specjalisty.
  • Zadaniem superwizji a poprzez to coachingu (lub innej dyscypliny) jest zarządzanie zmianą, która w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby oraz dla jego otoczenia, wprowadza za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące bezpośrednim skutkiem oddziaływań Specjalisty i jego metody
  • W obszarze użyteczności i skuteczności proces superwizji koncentruje się na poziomie umiejętności Specjalisty.

Psychologia superwizji

Psychologiczny obszar superwizji dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości Specjalisty uaktywnianych w czasie, lub w związku z prowadzonymi sesjami.

Przedmiotem superwizji może być również przeniesienie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na Specjalistę oraz Specjalisty na klienta.

W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością Specjalisty, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

Prowadzący szkolenie

Maciej Bennewicz

Założyciel Instytutu Kognitywistyki Wykładowca kognitywny, Superwizor, Master Coach, Mentor

Twórca programu coachingowego akredytowanego European Quality Award przez European Mentoring and Coaching Council realizowanego w Bennewicz Instytut Kognitywistyki. Twórca programu mentoringowego kształcącego zawodowych mentorów zgodnie z kodem etycznym EMCC…

więcej

Anna Prelewicz

Dyrektor Programowy Instytutu Kognitywistyki, Wykładowca, Trener kognitywny, Mentor, Coach

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, Szkołę Trenerów Biznesu oraz Szkołę Coachów w Grupie TROP, studia podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rozwój Regionalny…

więcej

Modele pracy superwizyjnej

Superwizje indywidualne i grupowe

Proponujemy dwa modele pracy superwizyjnej

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych lub mentoringowych w danym stylu pracy.Zgłoszenie na superwizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminu z wybranym superwizorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania.

Grupowy, gdy uczestnikami superwizji jest kilku Specjalistów. Każdy z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierania głosu w czasie sesji. Chętny Specjalista zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły lub podejścia. Superwizowany Specjalista uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób, uczestników grupy. Skuteczne jest również użycie psychodramy lub konstelacji, w której Specjalista odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w jego rolę. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym. W czasie superwizji grupowej możliwy jest jednoczesny udział Specjalistów z wielu dziedzin np. trenerów biznesu, coachów, tutorów, menedżerów różnych szczebli i branż oraz mentorów – co  jest dodatkowym elementem wzbogacającym superwizję o różnorodne doświadczenia uczestników.

Zapisy na szkolenie

Superwizje

Kontakt

W przypadku pytań odnośnie szkolenia bądź terminów serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Anna Prelewicz

+48 667 951 750
a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

Formularz zapisu na szkolenieChcę otrzymać fakturę VAT