Superwizje

Superwizje

Superwizję rozumiemy w procesie coachingu, mentoringu oraz tutoringu, jako wsparcie merytoryczne, procesowe i psychologiczne zawodowego coacha/mentora/tutora/trenera lub menedżera (zwanego dalej Specjalistą), w prowadzeniu sesji (zajęć lub innych zadań) z konkretnym klientem lub grupą, lub też w kwestii dylematów dotyczących pełnionej roli zawodowej w zależności od przyjętego stylu pracy lub obranej metody. Przedmiotem superwizji może być również praca trenera biznesowego lub menedżera.

Terminy w 2019 roku: Kalendarz

Superwizja odbywa się w godzinach 13.00-17.00

Cena: 123zł

Zapisy: biuro@instytutbennewicz.pl

W skrócie:

Coaching – to praca nad rozwojem jakiejś kompetencji

Mentoring – to jej praktyczne utrwalanie

Tutoring – opiera się na doradztwie i wszechstronnym wspieraniu procesu edukacji jednostki lub grupy

Procesem zmiany nazywamy –  ciąg przemyślanych wydarzeń, którymi świadomie zarządza Specjalista, w wyniku których klient osiąga zamierzone cele szybciej i skuteczniej niżby to uczynił samodzielnie lub w wyniku przypadkowych lub nawykowych działań.

Superwizję prowadzi doświadczony coach, mentor, tutor, menedżer lub trener przeszkolony w zakresie prowadzenia profesjonalnych sesji superwizyjnych.

Narzędzia

Superwizor stosuje narzędzia, metody i techniki, które są charakterystyczne dla jego stylu pracy, na przykład podejście behawioralno-poznawcze, Gestalt, process work lub inne. Jeśli przedmiotem superwizji jest osobista sfera psychologiczna Specjalisty, superwizor Instytutu Kognitywistyki posiada merytoryczne przygotowanie i uprawnienia w tym zakresie, na przykład studia psychologiczne, szkolenie psychoterapeutyczne itd.

Merytoryczny obszar superwizji

Merytoryczny obszar superwizji dotyczy wykorzystania i stosowania narzędzi, technik i procedur zgodnie z zasadą ekologiczności i użyteczności, dla dobra klienta, którego proces coachingowy (lub inny) Specjalista omawia ze swoim superwizorem.

Ekologia

Ekologię zmiany rozumiemy, jako potwierdzenie (przez obserwowalne wskaźniki), że cele realizowane przez klienta służą zwiększaniu jego ogólnego, lub szczególnego dobrostanu. Osiągnięty dobrostan nie będzie w konflikcie z innymi ważnymi celami, lub osobami w otoczeniu klienta, tym samym będą one użyteczne dla jego rozwoju.

  • W obszarze ekologii proces superwizyjny koncentruje się na poziomie: środowiska, zachowania i umiejętności Specjalisty.
  • Procesowy obszar superwizji dotyczy świadomych i nieświadomych mechanizmów towarzyszących zmianie oraz przez niego zaktywizowanych- zarówno po stronie klienta jak i Specjalisty.
  • Zadaniem superwizji a poprzez to coachingu (lub innej dyscypliny) jest zarządzanie zmianą, która w sposób bezpieczny, aprobowany przez klienta i ekologiczny dla jego osoby oraz dla jego otoczenia, wprowadza za jego zgodą, szybkie, skuteczne i użyteczne zmiany, które klient oceni, jako zmiany zwiększające jego dobrostan, zasoby lub umiejętności, w przewidywalnym czasie, czyli będące bezpośrednim skutkiem oddziaływań Specjalisty i jego metody
  • W obszarze użyteczności i skuteczności proces superwizji koncentruje się na poziomie umiejętności Specjalisty.

Psychologia superwizji

Psychologiczny obszar superwizji dotyczy postaw, emocji, a także mechanizmów obronnych osobowości Specjalisty uaktywnianych w czasie, lub w związku z prowadzonymi sesjami.

Przedmiotem superwizji może być również przeniesienie lub przeciwprzeniesienie, czyli nieświadome rzutowanie emocji, potrzeb i wzorców zachowań klienta na Specjalistę oraz Specjalisty na klienta.

W tym obszarze proces superwizyjny opiera się w znacznej mierze na pracy z przekonaniami, wartościami i tożsamością Specjalisty, lub może sięgać nawet do obszaru zawodowej misji i wizji.

 

Modele pracy superwizyjnej

Proponujemy dwa modele pracy superwizyjnej.

Indywidualny, gdy dynamika sesji jest bardzo zbliżona do zwyczajowych sesji coachingowych lub mentoringowych w danym stylu pracy.Zgłoszenie na superwizję indywidualną odbywa się poprzez osobiste ustalenie terminu z wybranym superwizorem oraz potwierdzenie obecności i płatności przed datą spotkania.

Informacje na temat Coachingu indywidualnego w zakładce Przychodnia BIK

Grupowy, gdy uczestnikami superwizji jest kilku Specjalistów. Każdy z nich ma prawo do udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej i zabierania głosu w czasie sesji. Chętny Specjalista zgłasza swój dylemat, temat lub cel do zrealizowania, który jest przepracowywany z użyciem technik, narzędzi lub procedur charakterystycznych dla danej szkoły lub podejścia. Superwizowany Specjalista uzyskuje informacje zwrotne od wielu osób, uczestników grupy. Skuteczne jest również użycie psychodramy lub konstelacji, w której Specjalista odgrywa swego klienta, zaś inny uczestnik superwizji wciela się w jego rolę. Sekwencja ta może być wielokrotnie powtarzana. Całością sytuacji zarządza superwizor. Skuteczne jest również używanie metod i narzędzi stosowanych w coachingu grupowym. W czasie superwizji grupowej możliwy jest jednoczesny udział Specjalistów z wielu dziedzin np. trenerów biznesu, coachów, tutorów, menedżerów różnych szczebli i branż oraz mentorów – co  jest dodatkowym elementem wzbogacającym superwizję o różnorodne doświadczenia uczestników.

Zgłoszenie na superwizję grupową odbywa się poprzez potwierdzenie obecności oraz wniesienie opłaty w zaproponowanym terminie w kalendarium superwizji grupowej.

kontakt: biuro@instytutbennewicz.pl  tel. 667 951 750